Heilig Avondmaal (Maaltijd van de Heer)

Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop).
Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Het avondmaal lijkt op de Eucharistie in de rooms-katholieke kerk, maar er zijn belangrijke verschillen in - en van opvattingen over - het wezen van het ritueel.

Christenen geloven dat het avondmaal door Christus is ingesteld op de avond waarop hij door Judas verraden werd en vervolgens aan het Sanhedrin (de joodse raad) overgeleverd werd. Hij at, volgens de protestantse opvatting, samen met zijn discipelen gewoon brood en dronk gewone wijn, en droeg hun op om dit voortaan te blijven doen als een gedenkteken voor zijn dood. In protestantse opvatting ging het hier om een symbolische bedoeling. Het vieren met brood en wijn is een element dat al vanaf de vroege christelijke gemeenten in de onderlinge samenkomsten (en later in de kerkdienst) aanwezig was. In deze eerste gemeenten vormde het avondmaal volgens protestantse opvatting een onderdeel van een uitgebreidere maaltijd.heilig avondmaal

Het vieren van het avondmaal is voor degenen die eraan deelnemen het voor God en Zijn gemeente belijden van hun geloof in Jezus Christus, die hen door zijn dood en opstanding van hun zonden gered heeft. Het avondmaal drukt een verbondenheid met zowel God als de medegelovigen uit. In een aantal protestantse kerken is het, vanwege de persoonlijke betrokkenheid die erbij hoort, gebruikelijk om pas aan het avondmaal te mogen deelnemen wanneer men openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. In andere kerken kan iedereen die dat wil het avondmaal vieren. Het avondmaal wordt soms gebruikt op het daartoe bestemde avondmaalsstel.