Privacy statement Dorpskerk Eelde

 Privacyverklaring

van de Protestantse gemeente te Eelde – Paterswolde van de Protestantse kerk in Nederland

Vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde op 22 mei 2018

 • OVER DEZE PRIVACYVERKLARING 

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

  Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

  Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

  Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

-      een coördinator gegevensbescherming

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:  


Postadres:
Coördinator gegevensbescherming
Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. 

 • VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is

 Algemene Organisatie

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna krijgen de gemeenteleden een lijst met verkiesbare personen

Gegevensverwerking:

-        voornaam en naam

Grondslag:

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

  Ledenadministratie

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • Naam en voornamen c.q voorletters;
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;
 • Iban nummer,

alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
 • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • datum van overlijden,
 • datum van vertrek naar het buitenland,
 • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
 • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort

Grondslag:
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en/of ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap  

 • VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat hieronder aangegeven om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

*   Zondagsbrief en Kerkelijk Contact
Er worden nieuwsbrieven (Zondagsbrief) en een kerkblad (Kerkelijk Contact) verspreid onder de leden van de gemeente, dan wel personen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft, om betrokkenen op de hoogte brengen van de activiteiten van de gemeente.

De Zondagsbrief wordt wekelijks verspreid onder de bezoekers van de kerkdiensten. Kerkelijk Contact wordt maandelijks bij de abonnees aan huis bezorgd.
Beide publicaties worden ook op het openbare deel van de website gepubliceerd.

Er worden in de Zondagsbrief en in Kerkelijk Contact gegevens van personen vermeld.

Gegevensverwerking:

-  Voor(letters)naam en achternaam.

Voor het vermelden van gegevens in de Zondagsbrief en in Kerkelijk Contact heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.

Grondslag:
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

*   Kerkdiensten
Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd.

Gegevensverwerking:
-  Voor(letters)naam en achternaam.

Grondslag:
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God

*   Opnames van kerkdiensten:
Er worden opnames van kerkdiensten gemaakt.
Deze opnames worden integraal gepubliceerd en kunnen zowel rechtstreeks als achteraf via internet bekeken en/of beluisterd worden.

De beelden staan voor een beperkte duur online, namelijk circa 6 maanden.

Bij bijzondere diensten, zoals rouw-, trouw- doop- en belijdenisdiensten, zijn met de direct betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van die registratie

Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt

Grondslag:
Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

*   Cookie-beleid:
Bij bezoekers van onze website worden geen cookies geplaatst. ‘Cookies’ worden uitsluitend, gevraagd en ongevraagd, verstrekt aan bezoekers van ’t Loughoes.

*   Website Dorpskerk:
Op onze website staan foto’s van functionarissen van de kerk voorzien van onderschrift met naam en kerkelijk ambt

Grondslag:
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

*   Foto’s op website
Op onze website staan foto’s van bezoekers van de kerk zonder verder onderschrift. Deze foto’s staan in eerste instantie op het openbare deel en worden na 2 maanden verplaatst naar het ledendeel. Na verloop van maximaal een jaar worden deze foto’s van de website verwijderd.

Grondslag:
De kerk verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de gemeente.

*   Gegevens van functionarissen op de website
Op onze website staan gegevens van functionarissen van de gemeente.

Gegevensverwerking:
-    naam;
-    kerkelijke functie;
-    e-mailadres;
-    adres

Grondslag:
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

*   Financiële bijdragen:
Gemeenteleden kunnen meerdere keren per jaar worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging.

Grondslag:
Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een financiële bijdrage.

 • BEWAARTERMIJNEN 

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen. 

 • DOORGIFTE AAN ANDEREN 

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

 

Bijlage 1:

Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

-    De gemeente heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.

-    De kerkenraad evalueert het privacybeleid (inclusief het privacyverklaring)

-    Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacyverklaring, ten minste bij intreding in de positie/functie/het ambt.

-    De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente door middel van het kerkblad (Kerkelijk Contact), via de website en het beschikbaar stellen van een gedrukt exemplaar van deze privacyverklaring.

-    De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met een fysieke uitgave in de gebouwen van de kerk en door middel van de website.

-    Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.

-    Binnen de gemeente is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerk dat deze elk half jaar worden gewijzigd. In die gevallen waarbij toegang wordt verkregen middels een zogenaamde dubbele authenticatie wordt de wijzing van de wachtwoorden beperkt tot eens per jaar.

-    De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.

 

 Download hier de Privacyverklaring van de Dorpskerk Eelde (PDF)