Werkgroep Jeugd

Onder de werkgroep Jeugd vallen de volgende werkgroepen:

- Jeugd- en clubwerk
- Kinderkerk en Jeugdkerk

  Jeugdouderling:
- Gabriëlle Wiegertjes

Neem contact op met de werkgroep Jeugd